Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN

KLEINE INFRA & MILIEU B.V.

Gevestigd aan het Jan Wintersdijkje 25, 7913 TE Hollandscheveld, Nederland                                         

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93433212

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Aanbiedingen.

Artikel 4. Prijzen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 6. Lever- en uitvoeringstermijnen.

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst

Artikel 8. Ontbinding van de Overeenkomst

Artikel 9. Productlevering.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11. Garantie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

Artikel 13. Overmacht

Artikel 14. Betaling.

Artikel 15. Meer- en minder werk.

Artikel 16. Geschillen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context uitdrukkelijk een andere betekenis voortvloeit:

 1. Opdrachtnemer: Kleine Infra & Milieu B.V, de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht voor levering van Producten en/of het uitvoeren van Werkzaamheden verstrekt, dan wel daartoe om een offerte vraagt, en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Voorwaarden: de bepalingen van de onderhavige algemene leverings- en uitvoeringsvoorwaarden.
 4. Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking tussen Partijen waarop de Voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing zijn.
 5. Order: een bestelling bij Opdrachtnemer tot de levering van Producten aan Opdrachtgever.
 6. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”.
 7. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn de Overeenkomst of onderdeel uitmaken van een levering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 9. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst worden uitgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, Werkzaamheden en leveringen van, door en met Opdrachtnemer, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Opdrachtnemer de onderhavige Voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze Voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige Voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op een later met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal slechts de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Opdrachtnemer zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijzigen zijn medegedeeld.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de onderhavige Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bescheiden welke een aanbieding vergezellen zijn kosteloos, tenzij Opdrachtnemer zich beroept op lid 3 van dit artikel.
 2. Eventuele calculaties, plannen en overige bescheiden welke een aanbieding vergezellen blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer en moeten op eerste verzoek worden geretourneerd. Bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
 3. Indien een Opdrachtgever besluit om van een aanbieding met bescheiden geen gebruik te maken, behoudt Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever het recht om eventuele gemaakte kosten in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal uitsluitend kosten voor het uitbrengen van een offerte en het opstellen c.a. aanleveren van de bescheiden aan Opdrachtgever in rekening brengen indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever vooraf op deze kosten heeft gewezen.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Opdrachtnemer haar aanbieding baseert.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van zaken of bescheiden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 6. De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de Overeenkomst. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 7. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. In offertes c.q. orderbevestigingen van Opdrachtnemer genoemde levertijden en andere voor door Opdrachtnemer te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de Opdrachtgever nimmer aanspraak op schadevergoeding en ontbinding.

Artikel 4. Prijzen

 1. Door Opdrachtnemer opgegeven en geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn onder meer gebaseerd op heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen zoals die gelden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst, alsmede exclusief naheffingen van overheidswege en inflatiecorrecties.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van het uitbrengen van de offerte en de levering c.q. uitvoering van de Werkzaamheden, de tarieven ten aanzien van prijsbepalende factoren, zoals grondstoffen, lonen en kosten van derden aanmerkelijk zijn gestegen.
 3. Bovendien mag Opdrachtnemer het bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk de overeengekomen prijs.
 4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het bedrag of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en conformeert zich aan toepasbare beschikkingen van overheidswege.
 2. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 3. Ingeval van grond-, weg- en waterbouw dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de volgende faciliteiten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht:
 4. voldoende werkterrein, daaronder begrepen terrein voor het plaatsen van bouwketen en opslag van materialen in nabijheid van de werkplek. Eventuele precariokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever;
 5. goed begaanbare en voldoende brede toegangswegen welke geschikt zijn voor het materiaal en de machines van Opdrachtnemer;
 6. levering van geschikt drink-, meng- en/of koelwater, alsmede eventuele noodzakelijke aansluitingen op het waterleidingnet. De aansluit- en verbruikskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever;
 7. levering van licht- en/of krachtstroom, alsmede eventuele noodzakelijke aansluiting op het elektriciteitsnet. De aansluit- en verbruikskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever;
 8. afzetting en markering van het werkterrein, alsmede bewaking van het terrein op kosten van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is Opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan het materiaal en de machines van Opdrachtnemer en dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen;
 9. benodigde en/of vereiste vergunningen omwille van uitvoering van opdracht.
 10. Opdrachtgever is omwille van uitvoering van opdracht gehouden informatie te verstrekken omtrent de ligging van kabels, leidingen, ondergrondse werken, etc. Indien Opdrachtnemer ondanks aangeleverde actuele informatie van Opdrachtgever en met inachtneming van zijn verplichting conform de Wet WION tot het aanvragen van een klikmelding, op niet aangegeven kabels, leidingen, ondergrondse werken, etc. stuit, zijn de gevolgen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer te vrijwaren voor schadeclaims, waaronder van derden, tenzij deze vrijwaring wettelijk niet mogelijk is.
 11. De uit het werk komende bouwstoffen en bodemvreemde stoffen, waaronder puin, fundatiemateriaal, gedumpt afval en al dan niet verontreinigde grond, blijven eigendom van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Lever- en uitvoeringstermijnen

 1. Door Opdrachtnemer opgegeven en overeengekomen lever- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de betreffende termijnen fataal zijn.
 2. Indien de termijn waarbinnen een opdracht zal worden uitgevoerd, c.q. opgeleverd zal worden uitgedrukt wordt in werkdagen, wordt onder een werkdag verstaan een werkbare kalenderdag. Werkbare kalenderdagen zijn alle werkdagen (ma t/m vrij) met uitzondering van officiële feest- en rustdagen waarop de Arbeidstijdenwet van toepassing is.

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever heeft het recht om voor of gedurende de uitvoering van een opdracht wijzigingen op te dragen aan Opdrachtnemer. Overeengekomen wijzigingen dienen schriftelijk tussen Partijen te worden vastgelegd.
 2. Indien Partijen de opdracht wijzigen kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed met financiële en/of  kwalitatieve consequenties tot gevolg. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in dit geval in onderling overleg de  Overeenkomst tijdig wijzigen.
 3. Wijzigingen die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen worden door Opdrachtnemer beschouwd als meerwerk en worden zonder voorafgaande kennisgeving op basis van regie tegen de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer in rekening gebracht.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om wijzigingen te weigeren wanneer er geen aanpassing plaats vindt overeenkomstig lid 2 van dit artikel.

Artikel 8. Ontbinding van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan door Opdrachtnemer worden ontbonden wanneer blijkt dat Opdrachtgever in onvoldoende mate kredietwaardig is, onvolledige en/of incorrecte gegevens verstrekt heeft en/of zich niet houdt aan van toepassing zijnde bepalingen van overheidswege.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtnemer nimmer tot enige schadevergoeding verplicht. Reeds uitgevoerde Werkzaamheden en/of geleverde Producten zullen door Opdrachtgever worden voldaan aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht een Overeenkomst te ontbinden, indien door toedoen van Opdrachtgever vertraging optreedt en van Opdrachtnemer niet langer kan worden gevergd dat de Overeenkomst zonder aanpassing wordt gehandhaafd. De daaruit voortvloeiende schade en kosten dienen door Opdrachtgever te worden vergoed.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
 5. Indien een Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de openstaande vorderingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van verplichtingen opschort, blijven aansprakelijkheden overeenkomstig wet- en regelgeving onverkort van kracht.
 6. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de opdracht terstond te ontbinden.
 7. Indien Opdrachtgever een geplaatste Order geheel of gedeeltelijk annuleert zullen de daarvoor gemaakte kosten door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever. Indien de door Opdrachtgever bestelde Producten reeds in productie zijn genomen is Opdrachtgever de gehele koopsom verschuldigd jegens Opdrachtnemer.

Artikel 9. Productlevering

 1. De termijn van productlevering vangt aan nadat alle voor levering noodzakelijke gegevens door Opdrachtnemer zijn ontvangen.
 2. Door Opdrachtnemer opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te houden.
 3. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Producten van voldoende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor de Producten blijkens de Overeenkomst bestemd zijn.
 4. Levering geschiedt af bedrijf of magazijn te Hollandscheveld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Het risico van verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de Producten aan Opdrachtgever ter beschikking staan. Hieronder wordt als volgt verstaan:
  1. indien sprake is van levering af groothandel of magazijn: het moment waarop met het inladen van de Producten door Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aangewezen derde een aanvang is genomen. Indien het inladen door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd, gaat het risico op Opdrachtgever over op het moment dat de Producten zijn ingeladen;
  2. indien sprake is van levering door Opdrachtnemer aan een door Opdrachtgever opgegeven leveringsadres: het moment waarop de te leveren Producten op het leveringsadres zijn uitgeladen. Indien het uitladen door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op Opdrachtgever over op het moment dat met het uitladen van de Producten een aanvang wordt genomen.
  3. Indien sprake is van verwerking van Producten tijdens de overeengekomen Werkzaamheden: het moment waarop de Producten door Opdrachtnemer zijn verwerkt of toegepast in het werk.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde en te leveren Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot op het moment dat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer uit hoofde van enige met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer direct doch in ieder geval zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Opdrachtnemer te (doen) houden.
 6. Opdrachtgever is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Opdrachtnemer op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Opdrachtnemer zulks wenst, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Opdrachtnemer tegen de Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever zal bij eventuele schade of diefstal Opdrachtnemer volledig schadeloos stellen ten aanzien van alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten.

Artikel 11. Garantie

 1. Opdrachtnemer verleent slechts garantie indien een garantiebepaling is overeengekomen.
 2. Ten aanzien van door Opdrachtnemer geleverde Producten is deze garantie beperkt tot de eventuele garantie die leveranciers van Opdrachtnemer haar verlenen. Indien het door Opdrachtnemer geleverde Product is geleverd of voorgeschreven door derden, geeft Opdrachtnemer nimmer garantie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst. Opdrachtnemer zal in beginsel niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij deze verplichting voortvloeit uit een dwingendrechtelijke bepaling. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die mochten zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. overmacht, zoals in deze Voorwaarden is omschreven;
  2. nalatigheden van Opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde Producten;
  3. daden of nalatigheden van Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door Opdrachtgever bij de opdracht zijn/worden betrokken;
  4. beschadigingen aan de geleverde Producten ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen;
  5. schade ten gevolge van zettingen van de ondergrond;
  6. enige andere invloeden van buitenaf waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
 4. Na goedkeuring of aanvaarding van het werk is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die redelijkerwijs niet waren te onderkennen en te wijten zijn aan de schuld van Opdrachtnemer. Voor overige gebreken blijft Opdrachtnemer gedurende één jaar na goedkeuring of aanvaarding aansprakelijk met inachtneming van lid 1 t/m 3 van dit artikel. Na ontdekking van gebreken dient Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen tot inspectie van het werk of de Producten waarin de gemelde gebreken zich voordoen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden zoals o.a. weersinvloeden (invloeden van buitenaf) stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer, pandemie of epidemie, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst alwaar arbeidsmiddelen en/of materialen worden vervaardigd en/of geïmporteerd leiden tot overmacht waaraan ten opzichte van Opdrachtnemer geen claims en/of schade ten laste kan worden gelegd.
 2. Bij verlies of beschadiging van goederen tijdens transport door derden (transporteurs), bij niet of niet tijdige levering van goederen door derden (leveranciers) dan wel bij ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen vanuit overheidswege is geen van de betrokken Partijen iets te verwijten mits het tegendeel kan worden bewezen.

Artikel 14. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen 14 dagen aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, na deze periode wordt de factuur als akkoord beschouwd.

Artikel 15. Meer- en minder werk

 1. In de volgende gevallen vindt verrekening van meer en minderwerk plaats:
  1. wijzigingen van de Overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering;
  2. afwijkingen van de bedragen van stelposten;
  3. afwijkingen die meer bedragen dan 5% van geschatte, dan wel niet verrekenbare hoeveelheden;
  4. afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  5. onvoorziene omstandigheden.
 2. Alle in de aanbieding opgenomen en vermelde hoeveelheden zijn verrekenbaar.
 3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Opdrachtnemer recht op 10% van het verschil van die totalen.
 4. Iedere opdracht, mondeling dan wel schriftelijk verstrekt, die buiten de oorspronkelijke opdrachtspecificatie van Opdrachtgever valt wordt door Opdrachtnemer beschouwd als meerwerk. Indien voor meerwerk geen prijzen en voorwaarden zijn overeengekomen wordt dit zonder voorafgaande kennisgeving op basis van regie verrekend.

Artikel 16. Geschillen

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling zich hiertegen verzet in welk geval de bij de wet aangewezen rechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.